UNIVERSITAT POLITÈCNICA de CATALUNYA

DEPARTAMENT de FÍSICA i ENGINYERIA NUCLEAR

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR d'ENGINYERS INDUSTRIALS de TERRASSAOFERTA DE PROJECTES FI DE CARRERAAcoplament de diodes làser mitjançant realimentació òptica amb conjugació de fase

En aquest Projecte s'analitzarà, mitjançant simulació numèrica, el comportament col.lectiu de làsers de semiconductor acoplats globalment amb realimentació òptica mitjançant un mirall conjugador de fase. S'espera obtenir un règim robust de comportament coherent en fase, que no es vegi afectat per la longitud ni la disposició de la cavitat externa, en contrast amb els esquemes estàndar de realimentació òptica amb miralls tradicionals.

REQUISITS: Alumnes de les titulacions d'Enginyeria Industrial o Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial amb bona trajectòria acadèmica, i amb coneixements de (o aptituds/interès per) simulació amb ordinador.


Interessats contactar amb:


Jordi García Ojalvo
Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa
Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Despatx 1.38 (porta 1.36)
Tel: 93 739 8645
E-mail: jordi.g.ojalvo@upc.es
Transmissió d'informació en cadenes de circuits electrònics


Es tracta d'implementar una cadena de resonadors electrònics no lineals, coneguts com oscil.ladors de doble scroll o circuits de Chua, amb l'objecte d'analitzar el comportament d'aquest sistema en relació amb la transmissió d'informació en medis amb soroll. Es pretèn en últim terme demostrar el caràcter constructiu del soroll en la comunicació de senyals.


REQUISITS: Preferentment alumnes de l'especialitat d'Enginyeria Elèctrica o de la titulació d'Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial amb bona trajectòria acadèmica, i amb experiència en (o aptituds/interès pel) treball de laboratori.


Interessats contactar amb:


Jordi García Ojalvo
Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa
Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Despatx 1.38 (porta 1.36)
Tel: 93 739 8645
E-mail: jordi.g.ojalvo@upc.es
Diodes làser amb realimentació òptica fluctuant

Aquest Projecte consisteix en l'estudi, mitjançant simulació numèrica, del compor-tament d'un làser de semiconductor sota la influència de realimentació òptica la intensitat de la qual fluctúa aleatòriament en el temps. S'espera obtenir evidència del comportament excitable d'aquest tipus de làsers, així com del fenòmen conegut com resonància coherent.

REQUISITS: Alumnes de les titulacions d'Enginyeria Industrial o Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial amb bona trajectòria acadèmica, i amb coneixements de (o aptituds/interès per) simulació amb ordinador.

Interessats contactar amb:

Jordi García Ojalvo
Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa
Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Despatx 1.38 (porta 1.36)
Tel: 93 739 8645
E-mail: jordi.g.ojalvo@upc.esImplementación de un sistema de control automatizado a un equipo de Corrientes Estimuladas Térmicamente y análisis de los resultados

El proyecto se fundamenta en la programación por ordenador de un equipo de medidas de Corrientes Estimuladas Térmicamente: control del programador de temperaturas, del electrómetro y de la fuente de alimentación, y una posterior simulación numérica de los resultados de despolarización dieléctrica mediante diferentes modelos teóricos.

REQUISITOS: Preferentemente alumnos de las titulaciones de Enginyeria Industrial o Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial con buena trayectoria académica, y con conocimientos de cualquier versión de alguno de los siguientes lenguajes de programación C, Basic, LabVIEW o TCL/TK e interes por la simulación con ordenador

Interessats contactar amb:

Jose Antonio Diego / Juan Carlos Cañadas
Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa
Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Despatx 1.40
Tel: 93 739 8049
jose.antonio.diego@upc.es
juan.carlos.canadas@upc.es
Sistema de refrigeración de un equipo de Corrientes Estimuladas Térmicamente y estudio del envejecimiento en cables de media tensión

El proyecto se fundamenta en el diseño y construcción de un sistema de refrigeración que permita el control de enfriamiento de un equipo de medidas de Corrientes Estimuladas Térmicamente y un posterior estudio de los efectos que provoca la degradación o envejecimiento de diferentes polietilenos (PE) aislantes de cables de media tensión, analizados mediante despolarizaciones dieléctricas.

REQUISITOS: Preferentemente alumnos de las titulaciones de Enginyeria Industrial o Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial con buena trayectoria académica, y con experiencia o interés por trabajo de laboratorio.

Interessats contactar amb:

Jose Antonio Diego / Juan Carlos Cañadas
Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa
Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Despatx 1.40
Tel: 93 739 8049
jose.antonio.diego@upc.es
juan.carlos.canadas@upc.es

Mirall actiu pel demultiplexat òptic per divisió temporal de senyals en les xarxes de telecomunicacions òptique

En aquest projecte, que es desenvoluparà dins el marc d’un prejecte ESPRIT d’àmbit europeu, s'estudiarà el funcionament i aplicacions d'un mirall òptic actiu basat en la interacció no lineal de segon ordre entre dues ones. Es pretén demostrar que la llum LASER molt intensa (ona de control) introdueix canvis en la reflexió i la transmissió de la llum LASER que transporta la informació (ona de senyal) degut a la interacció no lineal entre aquestes dues ones. Un dispositiu d'aquesta mena integrat a les xarxes de telecomunicacions per fibra òptica, permetria redirigir els polsos corresponents a un senyal, separant-los del senyal multiplexat, en un procés totalment òptic que augmentaria considerablement la velocitat de transmissió d’aquestes senyals.

REQUISITS: Alumnes de les titulacions d'Enginyeria Industrial o Enginyeria en Automàtica amb bona trajectòria acadèmica, i amb aptituds/interès per simulació amb ordinador i pel treball de laboratori.

Interessats contactar amb:


Jodi Martorell / Crina Cojocaru
Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa
Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Despatx 1.46/Laboratori Làser
Tel: 93 739 8076 - 93 739 8286
jordi.martorell@upc.es
crina.maria.cojocaru@upc.es